ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN Online / Fysiek

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. 

De consument heeft het recht aan Europoint mee te delen door een mail te sturen naar webshop@europoint.be dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

 

Ondernemingsgegevens

Europoint Nv
Gentseweg 494
8793 Sint-Eloois-Vijve
BE 0421.450.647
webshop@europoint.be
+32 56/60 86 89

Europoint Bv
Gentseweg 494
8793 Sint-Eloois-Vijve
BE 0835.518.111
webshop@europoint.be
+32 56/60 86 89

Home & Lifestyle Bv
Gentseweg 494
8793 Sint-Eloois-Vijve
BE 0835.519.297
webshop@europoint.be
+32 56/60 86 89


Artikel 1:

Algemene bepalingen online

De electronische webwinkel van Europoint, een cluster van Europoint Nv, Europoint Bvba en Home & Lifestyle Bvba met maatschappelijke zetel te Gentseweg 494, 8793 Sint-Eloois-Vijve België, BTW BE 0421.450.647, BE 0835.518.111, BE 0835.519.297, RPR Kortrijk, hierna Europoint biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Europoint assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Europoint.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  

Algemene bepalingen fysiek

De fysieke winkel van Europoint, een cluster van Europoint Nv, Europoint Bv en Home & Lifestyle Bv met maatschappelijke zetel te Gentseweg 494, 8793 Sint-Eloois-Vijve België, BTW BE 0421.450.647, BE 0835.518.111, BE 0835.519.297, RPR Kortrijk, hierna Europoint biedt haar klanten de mogelijkheid om producten fysiek aan te kopen.  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Europoint assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Europoint.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  


Artikel 2:Prijs

Prijs online

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Prijs fysiek

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.


Artikel 3: Aanbod online

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Europoint is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Europoint is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Europoint.

Europoint is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  


Artikel 4:

Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Europoint assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Europoint. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving
- via paypal

fysieke aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Europoint assortiment fysiek aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een betaling doet aan de kassa van Europoint. 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving (mits goedkeuring van de boekhouding)


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud online/fysiek

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Europoint.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Europoint te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling online/fysiek

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Europoint beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Europoint zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten online/fysiek

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld binnen de 48 uur door een mail te sturen naar webshop@europoint.be, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Garantie online/fysiek

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst van Europoint waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Europoint.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Indien er geen oplossing kan gevonden naar herstelling of omruiling kan Europoint éénzijdig de verkoopsovereenkomst beëindigen en overgaan tot de terugbetaling van de door de klant betaalde bedrag voor het desbetreffende product. 

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9:Herroepingsrecht

Herroepingsrecht online

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Europoint mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Europoint klantendienst via webshop@europoint.be of te bellen naar 056/60.86.89 en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Gentseweg 494, 8793 Sint-Eloois-Vijve.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, GLS, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- CD’roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd
- Kledij in solden
- Boeken, batterijen, bouwmaterialen
- Producten op de website met vermelding: op bestelling

Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd tegen betaling van een meerprijs.

modelformulier herroeping
klik hier

Heroepingsrecht fysiek

Omruiling kan enkel met kasticket ongeopend in verpakking binnen 14 dagen.

volgende zaken kunnen niet worden geretourneerd tenzij voor garantie geval:

- Vivabox, multimedia

- boeken

- lampen

- batterijen

- Kabel/draad

- bouwmaterialen

- solden/pormoties

- bestellingen

Het bedrag wordt via een waardebon terugbetaald aan de klant.

Wij behouden ons het recht  om het herrroepingsrecht bij een fysieke aankoop als een gunst aan te bieden en kunnen dit ten alle tijde weigeren. 

Artikel 10: Privacy online/fysiek

We verwijzen naar https://www.europoint.be/privacy voor de enige en up-to-date versie van onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Europoint houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij via Google Analytics om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op dpo@europoint.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking online/fysiek

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Europoint om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Europoint Klantendienst online/fysiek

De Europoint klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56/60 86 89, via e-mail op webshop@europoint.be of per post op het volgende adres Gentseweg 494, 8793 Sint-Eloois-vijve.Artikel 13: Wijziging voorwaarden online/fysiek

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Europoint. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Europoint kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs online/fysiek

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.Artikel 15: Intellectuele eigendom online/fysiek

Alle domeinnamen, foto’s, teksten, merken en logo’s zijn beschermd door intellectuele rechten en zijn eigendom van Europoint of derden.

Het is verboden om deze informatie te reproduceren, te verspreiden, te publiceren en/of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Europoint en haar toeleveranciers of rechthebbenden, tenzij voor privégebruik. 

Artikel 16: Overmacht online/fysiek

Europoint is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak die buiten de wil van Europoint de nakoming van de verplichtingen aan de afnemer geheel of gedeeltelijk verhindert. Deze oorzaken kunnen zijn: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, brand, nalatigheden van hulppersonen, ziekte van personeel,…

Artikel 17: Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden online

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

Europoint zal bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar is, of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer binnen 48 uur  na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Europoint verzendt pakketten binnen België en Nederland  via de koeriersdienst GLS.

In België en Nederland wordt er gratis geleverd vanaf €50 (met uitzondering van producten met groot gewicht en/of volume). Is uw aankoopbedrag lager dan 50€ dan worden er €5,95 voor België en €7.95 voor Nederland als verzendkosten aangerekend.

Producten van groot gewichten/of volume kunnen meestal via GLS Freight geleverd worden. Hierbij zal er een vaste prijs van €29.95 worden aangerekend per product en/of referentie binnen België, in Nederland is dit €49.95. De leverdatum zal na onderling overleg aan de klant meegedeeld worden.

Producten die kwetsbaar zijn voor schade kunnen enkel afgehaald worden. Deze zullen bij het verzendproces geen optie hebben om dit door GLS te laten thuisbezorgen. Indien de klant deze toch wenst te laten opsturen dan moet het minimum €50 zijn voor gratis levering en is het risico voor schade ten koste van de klant. 

GLS/Europoint levert tot aan de deur van de klant. Wanneer het gaat over een appartementsblok, dan levert GLS/Europoint tot aan de ingang van het appartementsblok.

Een zending wordt 2 maal aangeboden(met uitzondering van producten met groot gewicht en/of volume), indien deze niet werd ontvangen zal het pakketje terugkeren naar Europoint:

Wij kunnen dit opnieuw verzenden mits de betaling van een administratieve kost van 15 euro (Nederland €30).

- Als u het pakket zelf komt afhalen op Gentseweg 494, 8793 Sint-Eloois-Vijve(Europoint) dan zal er een administratieve kost aangerekend worden van €5,5 (Nederland €14).

Leveringsvoorwaarden fysiek 

zie ondertekende doorschrijfbon in de winkel

Artikel 18: aanvullende voorwaarden fysieke winkel

Er kunnen ten alle tijde aanvullende voorwaarden in de winkel worden geafficheerd. Dit zal duidelijk zichtbaar zijn aan het onthaal van Europoint en aan de kassa van Handy Home. Deze voorwaarden zullen steeds betrekking hebben op het fysieke winkelbezoek. Deze voorwaarden zullen in hoofdzaak gaan om; administratieve boetes bij diefstal; correctie van fouten in folders; aansprakelijkheid bij verlies kasticket of waardebon.

Artikel 19: Afhaling van een ‘Order and collect’ bestelling online/fysiek

Bij het plaatsen van een bestelling in het Order&Collect principe, zal de klant nog een bevestigingsmail ontvangen waar en wanneer hij/zij de producten kan komen afhalen. Wanneer de klant vroeger de producten komt afhalen, dan kan Europoint niet instaan voor de wachttijden. Tevens bestaat de mogelijkheid dat het product dan zelfs nog niet voorradig is in de winkel. Ook hier zal de klant binnen de dag melding krijgen als het product klaarstaat, niet voorradig is.

Artikel 20: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter online/fysiek

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 


Accept

Deze website gebruikt cookies